نامه
سیاسی2017-01-21

دایی خامنه ای به رهبر: موسوی و کروبی را آزاد کنید

حسین میردامادی، دایی آیت الله خامنه ای در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای گفته تا دیر نشده همه زندانیان سیاسی از جمله موسوی و کروبی را آزاد کنید. متن کامل نامه در این گزارش آمده است.