مرتد
اجتماعی2017-01-22

چرا مجازات خروج از اسلام مرگ است؟

بحثی جالب و بین یک پژوهشگر دینی سنی و یک پژوهشگر دینی شیعه درباره ارتداد و مرتد.